عن القسم الانكليزي

Academic Program Specification 2023 - 2024

Academic Program Specification for Optoelectronics Engineering 2020-2021

 

This Programme Specification provides a concise summary of the main features of the programme and the learning outcomes that a typical student might reasonably be expected to achieve and demonstrate if he/she takes full advantage of the learning opportunities that are provided. It is supported by a specification for each course that contributes to the programme.

Approval of the program 

Ministry of Higher Education & Scientific Research

1. Teaching Institution

Laser and Optoelectronics Engineering

2. University Department/Centre

Optoelectronics Engineering

3. Programme Title

Bachelor of Science in Optoelectronics Engineering

4. Title of Final Award

semester system

5. Modes of Attendance offered

Accreditation Board for Engineering and Technology ABET

6. Accreditation

Nothing alse

7. Other external influences

30/05/2021

8. Date of production/revision of this specification

9. Aims of the Programme

1. Successful training of specialization students within the scope of optoelectronics engineering specialization.

2. Building human capacities by encouraging them to participate in various scientific activities, engaging them in postgraduate studies and preparing their own training in various stages of study.

3. Inclusion of graduates in lifelong education through continuing education and training.

4. Stimulating the research aspect of the academic program in the development and design of optoelectronics devices for different applications of the required learning outcomes and methods of teaching, learning and assessment.

  

10. Learning Outcomes, Teaching, Learning and Assessment Methods

A.   Knowledge and Understanding

A1.Apply the basic principles, theories and concepts of engineering, physics and mathematics to solve engineering problems in the field of specialization.

A2. Application of general chemistry (reaction equation), etc. and (general physics) mechanical, thermal transfer, electrostatic, etc. to solve engineering problems.

A3. Solving geometric problems by mathematical methods.

A4. Understand the basics of electrical and electronic designs that are included in the design of the work of optoelectronics  systems.

B. Subject-specific skills

B1. Technical implementation of experiments

B2. Designing a system, component, or process to meet desired needs with realistic constraints

B3. Evolution of the scientific writing process and the method of presenting, addressing and communicating

B4. Using engineering programs and programming the calculator and its accessories

Teaching and Learning Methods

Discussions - Theoretical scientific lectures - Seminars, seminars and workshops.

Assessment methods

Written exams (on campus) - and online exams - daily tests - individual work to solve problems (homework)

 C. Thinking Skills

C1. Laboratory experiments and reports

C2. Learning based on problem solving

C3. Design and construction

C4. Analysis data and results.

Teaching and Learning Methods

Graduation projects - problem-based learning - laboratory design - programming

Assessment methods

Laboratory reports - home tasks reports - class discussions (both on campus  and online) - discussion of graduation projects

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and personal development)

D1. The importance of lifelong learning

D2. Scientific writing, presentation, address and communication

D3. Opportunities to work in a multidisciplinary team

D4. Professionalism and Ethical Responsibility

Teaching and Learning Methods

Working as a group in laboratories - summer training - professional training in laboratories - language lectures English - Workshops

Assessment Methods

Reports of monitoring student performance in state institutions - evaluation of student performance in laboratories - discussion of laboratory projects

11. Programme Structure 

Stage One

First Semester

Units

Weekly Hours

Subject

Code

Tut.

Prac.

Theo.

3

1

-

3

Mathematics I

LOPC111

2

-

-

2

Physics for Engineers I

LOPC112

2

-

-

2

English Language

LOPC113

2

1

-

2

D.C Circuits Analysis I

LOPC114

2

-

-

2

Eng. Mechanics – Static

LOPC115

2

-

2

1

Engineering Drawing

LOPC116

1

-

2

-

Computer Programming

LOPCL111

2

-

4

-

Engineering Workshops I

LOPCL112

2

-

4

-

S1 Laboratories

LOPCL113

18

2

12

12

Sub. Total

26

Total Hours/Week

26 * 15 = 390

Total Hours/ Semester

 

Second Semester

Units

Weekly Hours

Subject

Code

Tut.

Prac.

Theo.

3

1

-

3

Mathematics II

LOPC121

2

-

-

2

Physics for Engineers II

LOPC122

2

-

-

2

D.C Circuits Analysis II

LOPC123

2

1

-

2

Eng. Mechanics - Dynamics

LOPC124

2

-

-

2

Chemistry

LOPC125

1

-

2

-

C++ Computer Programming

LOPCL121

2

-

4

-

Engineering Workshops II

LOPCL122

1

-

-

1

Human Rights

LOPC126

2

-

4

-

S2 Laboratories

LOPCL123

17

2

10

12

Sub. Total

24

Total Hours/Week

24 * 15 = 360

Total Hours/ Semester

 

Stage Two 

First Semester

Units

Weekly Hours

Subject

Code

Tut.

Prac.

Theo.

3

-

-

3

Mathematics III

LOPC211

2

1

-

2

Laser Principles

LOPC212

2

-

-

2

A.C Electrical Analysis I

LOPC213

2

1

-

2

Electronics I

LOPC214

3

-

-

3

Geometrical Optics

LOPC215

1

-

2

-

Computer Applications

LOPCL211

3

-

6

-

S3 Laboratories

LOPCL212

18

3

8

14

Sub. Total

25

Total Hours/Week

25 * 15 = 375

Total Hours/ Semester

 

 

Second Semester

Units

Weekly Hours

Subject

Code

Tut.

Prac.

Theo.

2

-

-

2

A.C Electrical Analysis II

LOPC221

2

1

-

2

Image System

OPE222

4

-

-

4

Electromagnetic fields

LOPC223

4

-

-

4

Probability and Statistics for Engineers

LOPC224

2

1

-

2

Digital Electronics

OPE225

3

-

-

3

Optical Materials

OPE226

3

-

6

-

S4 Laboratories

OPCL221

2

-

-

2

English Language

LOPCL222

22

2

6

19

Sub. Total

27

Total Hours/Week

27 * 15 = 405

Total Hours/ Semester

Stage Three 

First Semester

Units

Weekly Hours

Subject

Code

Tut.

Prac.

Theo.

2

-

-

2

Engineering Analysis I

LOPCL311

2

1

-

2

Signals and Systems

LOPC312

4

-

-

4

Controlling of Engineering

OPE313

4

-

-

4

Electronic II

OPE314

4

-

-

4

Quantum Mechanics

LOPC315

2

-

-

2

Introduction to Photonics

OPE316

3

-

6

-

S5 Laboratories

OPEL311

21

1

6

18

Sub. Total

25

Total Hours/Week

25*15=375

Total Hours/ Semester

  

Second Semester

Units

Weekly Hours

Subject

Code

Tut.

Prac.

Theo.

2

-

-

2

Engineering Analysis II

LOPC321

2

1

-

2

Communication Systems

LOPC322

2

-

-

2

Optics

OPE323

2

-

-

4

Optical Wave Propagation

OPE324

2

-

4

-

Group Project

OPEL321

4

-

-

4

Semiconductor Devices

LOPCL325

2

-

-

2

English Language

LOPCL326

3

-

6

-

S6 Laboratories

LEL322

19

1

10

16

Sub. Total

27

Total Hours/Week

27 * 15 = 405

Total Hours/ Semester

 

Stage Four

First Semester

Units

Weekly Hours

Subject

Code

Tut.

Prac.

Theo.

4

1

-

4

Optical Communication Systems

LOPC411

4

-

-

4

Optoelectronics Engineering

LOPC412

2

-

-

2

Thermal Detectors

OPE413

2

1

-

2

Optical Engineering

OPE414

2

1

-

2

Single process I

LE415

3

-

6

-

S7 Laboratories

LEL411

2

-

-

2

English Language

LOPC415

19

3

6

16

Sub. Total

25

Total Hours/Week

25 * 15 = 375

Total Hours/ Semester

 

Second Semester

Units

Weekly Hours

Subject

Code

Tut.

Prac.

Theo.

2

1

-

2

Signal process II

OPE421

2

-

-

2

Quantum detectors

OPE422

2

-

4

-

Final Year Project

LOPCL421

4

-

-

4

Integration Photonics

OPE423

2

1

-

2

Microprocessor Architecture

LOPC424

4

-

-

3

Optical system design

OPE425

3

-

6

-

S8 Laboratories

OPEL422

19

2

10

13

Sub. Total

25

Total Hours/Week

25* 15 = 375

Total Hours/ Semester

  

12. Personal Development Planning

The process of planning and development is carried out through feedback by the Council of Experts and the Scientific Curriculum Committees. The Expert Committee for the Laboratories Committees and in proportion to the requirements of the Ministry

13. Admission criteria .

Central admission controls for the Ministry of Higher Education and Scientific Research for graduates of preparatory school and top institutes

14. Key sources of information about the programme

The department’s website on the University of Technology’s page

https://loe.uotechnology.edu.iq/index.php/ 

 

Curriculum Skills Map

please tick in the relevant boxes where individual Programme Learning Outcomes are being assessed

Programme Learning Outcomes 

 

Core (C)

Title or Option

(O)

Course Title

 

Course

Code

 

Year / Level

General and  Transferable Skills (or) Other skills relevant to employability and personal development

Thinking Skills

Subject-specific skills

 

Knowledge and

understanding

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

C6

C5

C4

C3

C2

C1

B5

B4

B3

B2

B1

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

C

Mathematics I

LOPC111

First

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

C

Physics for Engineers I

LOPC112

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

English Language

LOPC113

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

C

D.C Circuits Analysis I

LOPC114

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

C

Eng. Mechanics – Static

LOPC115

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Engineering Drawing

LOPC116

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Computer Programming

LOPCL111

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Engineering Workshops I

LOPCL112

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Laboratories S1

LOPCL113

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

C

Mathematics II

LOPC121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

C

Physics for Engineers II

LOPC122

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

C

D.C Circuits Analysis II

LOPC123

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

C

Eng. Mechanics - Dynamics

LOPC124

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

C

Chemistry

LOPC125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

C++ Computer Programming

LOPCL121

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Engineering Workshops II

LOPCL122

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Human Rights

LOPC126

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Laboratories S2

LOPCL123

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

C

Mathematics III

LOPC211

Second

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

C

Laser Principles

LOPC212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

C

A.C Electrical Analysis I

LOPC213

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

C

Electronics I

LOPC214

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

C

Geometrical Optics

LOPC215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Computer Applications

LOPCL211

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Laboratories S3

LOPCL212

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

A.C Electrical Analysis II

LOPC221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

C

Image system

OPE222

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

C

Electromagnetic fields

LOPC223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

C

Probability and Statistics for Engineers

LOPC224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

C

Digital Electronics

OPE225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

C

Optical Materials

OPE226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

S4 Laboratories

LOPCL221

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

English Language

LOPCL222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Engineering Analysis I

LOPCL311

Third

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

C

Signals and Systems

LOPC312

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Controlling of Engineering

OPE313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Electronics II

OPE314

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

C

Quantum Mechanics

LOPC315

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Laboratories S5

OPEL311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

C

Introduction to photonics

OPE316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Engineering Analysis II

LOPC321

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

C

Communication Systems

LOPC322

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

C

Optical systems

OPE323

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

C

Optics

OPE324

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

C

Optical Wave Propagation

OPE324

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

C

Group Project

OPEL321

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

C

Semiconductor Devices

LOPCL325

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Laboratories S6

OPEL322

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

English Language

LOPCL326

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Optical Communication Systems

LOPC411

Fourth

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

C

Optics  Engineering

OPE414

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

C

Thermal Detectors

OPE413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

C

Signal Processing I

OPE415

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Laboratories S7

OPEL411

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Signal Processing II

LE421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Quantum Detectors

OPE422

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

C

Final Year Project

LOPCL421

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

C

Integration Photonics

LE423

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

C

Microprocessor Architecture

LOPC424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

C

Optical Systems Design

OPE425

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

C

Laboratories S8

OPEL422

 

Staff h-index

 Scopus H-Index

 Publons H-Index

Top